Hua ch’iao hua jen li shih yen chiu.

Hua ch’iao hua jen li shih yen chiu [Studies on History of Overseas Chinese and Citizens of Chinese Origin].

Institución:
China Institute of History of Overseas Chinese; China Society of History of Overseas Chinese. Beijing.


Fuente:
http://lcweb2.loc.gov/hlas/espanol/journaltotal.html

Deja una respuesta